(for English please scroll down)

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je emControl s.r.o. IČO: 44737530 so sídlom: Revolučná 10, 010 01 Žilina (ďalej len: “správca”).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
 • adresa: ursa sport, s.r.o. Revolučná 10, 010 01 Žilina
 • email: info@trailcentrum.sk
 • telefón: +421 908 375 834
 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je:
 • vybavenie Vašej objednávky / registrácie a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
 1. Zo strany správcu prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
 • zaisťujúce marketingové služby
 1. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky / registrácie z internetového objednávkového formulára / registračného formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.11.2023

Terms of personal data processing

I. Basic provisions

 1. The administrator of personal data according to Art. 4 point 7 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 on the protection of natural persons in the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter: “GDPR”) is emControl s.r.o., company number: 44737530 with registered office: Revolučná 10, 010 01 Žilina (hereinafter: “administrator”).
 2. The administrator’s contact details are:
  • adresa: ursa sport, s.r.o. Revolučná 10, 010 01 Žilina
  • email: info@trailcentrum.sk
  • telefón: +421 908 375 834
 3. Personal data is all information about an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is a natural person who can be directly or indirectly identified, in particular by reference to a certain identifier, for example name, identification number, location data, network identifier or by means of one or more specific factors, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social .
 4. The administrator did not appoint a commissioner for personal data protection.

II. Sources and categories of processed personal data:

 1. The administrator processes personal data that you have provided to him or personal data that the administrator has obtained based on the fulfillment of your order.
 2. The administrator processes your identification and contact data and data necessary for the performance of the contract.

III. Legal reason and purpose of personal data processing:

 1. The legal reason for processing personal data is:
  • performance of the contract between you and the administrator according to Art. 6 par. 1 letter b) GDPR,
  • legitimate interest of the administrator in providing direct marketing (for sending business announcements and newsletters) according to Art. 6 par. 1 letter f) GDPR, Y
  • our consent to processing for the purposes of providing direct marketing (for sending business announcements and newsletters) according to Art. 6 par. 1 letter a) GDPR in connection with § 7 para. 2 of Act no. 480/2004 Coll., on some information society services in the event that there was no order for goods or services.
 2. The purpose of personal data processing is:
  • fulfillment of your order / registration and performance of rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the administrator; when placing an order, personal data are required, which are necessary for the successful processing of the order (name and address, contact) Provision of personal data is a necessary requirement for concluding and fulfilling the contract, without providing personal data it is not possible to conclude the contract or fulfill it by the administrator.
 3. The administrator makes an automatic individual decision in accordance with Art. 22 GDPR. You have given your express consent to such processing.

IV. Data retention period

 1. The administrator stores personal data:
  • for the period necessary to exercise the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the administrator and to exercise claims from these contractual relationships (for a period of 15 years from the termination of the contractual relationship).
  • for the period until consent to the processing of personal data for marketing purposes is revoked, a maximum of 15 years if personal data is processed based on consent.
 2. After the personal data storage period has expired, the administrator will delete the personal data.

V. Recipients of personal data (subcontractors of the administrator)

 1. Recipients of personal data are persons:
  • participating in the delivery of goods/services/realization of payments based on the contract
  • providing e-shop operation services and other services in connection with e-shop operation
  • providing marketing services
 2. The administrator does not intend to provide personal data to a third country (outside the EU) or an international organization. Recipients of personal data in third countries are cloud service providers.

VI. Your rights

 1. Under the conditions set out in the GDPR, you have:
  • the right to access your personal data according to Art. 15 GDPR,
  • the right to correct personal data according to Art. 16 GDPR, or restriction of processing according to Art. 18 GDPR.
  • the right to erasure of personal data according to Art. 17 GDPR.
  • the right to file an objection against processing according to Art. 21 GDPR a
  • the right to data portability according to Art. 20 GDPR.
  • the right to withdraw consent to processing in writing or electronically to the administrator’s address or email specified in art. III of these conditions.
 2. You also have the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection if you believe that your right to personal data protection has been violated.

VII. Terms of personal data security

 1. The administrator declares that he has taken all technical and organizational measures to secure personal data.
 2. The administrator has adopted technical measures to secure data storage and personal data storage in written form.
 3. The administrator declares that only authorized persons have access to personal data.

VIII. Final provisions

 1. By submitting an order/registration from the online order form / registration form, you confirm that you are familiar with the terms of personal data protection and that you accept them in their entirety.
 2. You agree to these terms and conditions by ticking the consent through the internet form. By checking consent, you confirm that you are familiar with the terms of personal data protection and that you accept them in their entirety.
 3. The administrator is authorized to change these conditions. It will publish the new version of the personal data protection conditions on its website.

These terms and conditions take effect on November 1, 2023