Registrácia začína 15.8.2021 a pobeží (ak budú voľné miesta) do 15.10.2021. V prípade záujmu po 15.10.2021 bude ohľadom možnosti neskorej registrácie potrebné kontaktovať organizátora.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR TU (REGISTRATION FORM HERE)


Štartovné:
Early bird – EUR49 – do 31.8. 2021
Regular – EUR59 – od 1.9.2021 do 30.9. 2021 (from SEP 1, 2021 until SEP 30, 2021)
Late comer – EUR69 – od 1.10. 2021 do 15.10. 2021 (from OCT 1 until OCT 15, 2021)

Platba bankovým prevodom na účet:

SAVE s..r.o. , IBAN: SK0383300000002701945903, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, Číslo účtu: 2701945903. Do poznámky treba uviesť BBBU a meno účastníka.

Štartovné slúži na pokrytie nákladov s organizáciou podujatia, vrátane občerstvenia počas pretekov (voda, sladké nápoje, sladké a slané pochutiny, ovocie, sem tam pizza atd.)

V prípade, že neočakávané okolnosti nedovolia zorganizovať akciu plánovanom termíne (áno, myslíme tým Covid komplikácie) akcia bude presunutá na iný termín. Tí účastníci, ktorí sa nebudú môcť v novom termíne zúčastniť, budú mať možnosť presunúť si registráciu na ďalšiu edíciu alebo požiadať o refundáciu štartovného (v plnej výške, ak sa akcia posunie do 15.10.2021 (vrátane), 70% ak sa tak stane po 15.10.2021.

V tejto dobe nie je možné predpovedať, aké budú požiadavky na účasť na hromadných podujatiach v Októbri 2021. Splnenie všetkých poźiadaviek, ktoré budú úrady vyžadovať je zodpovednosťou každého účastníka. Ich nesplnenie a následná nemoźnosť zúčastniť sa pretekov nie je dôvodom na refundáciu štartovného.

Registration starts on August 15, 2021 and will run until October 15, 2021 (or until there are places available). In case of interest after October 15, 2021 it will be necessary to contact the organizer to check if late late registration is still possible.


Entry fees:
Early bird – EUR49 – till August 31, 2021
Regular – EUR59 – from SEP 1, 2021 until SEP 30, 2021
Late comer – EUR69 – from OCT 1 until OCT 15, 2021

Payment via bank transfer:

SAVE s..r.o. , IBAN: SK0383300000002701945903, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, Account number: 2701945903. As a message to beneficiary please mention BBBU and the name of the participant.

Entry fee helps to cover the expenses with organizations of the event, including refreshments during the competition (water, soft drinks, sweet and savoury goodies, fruits, some pizza etc.)

If due to unforeseen circumstances the event can’t go ahead at the planned date (yes, we mean the mean Covid…) it will be rescheduled. Participants who will be unable to take part in the rescheduled event will have the option to move their registration to the next edition or get a refund (full if the postponement happens on or before October 15, 2021 or 70% if it happens after October 15, 2021).

At this time it is impossible to foresee what the requirements to participate in events will be in October 2021. Compliance with with all the requirements by authorities is responsibility of each participant. Not being able to participate due to non-compliance with the requirements at the time of the event does not make one eligible for the entry fee refund.